Het Bestuur


Geplaatst op 06 januari 2011 - Door Ad Min

Vanaf de Jaarvergadering van 20 februari 2017 is de nieuwe samenstelling van het bestuur:

Correspondentieadres:
Klaproos 40, 4421 MB Kapelle

IBAN: NL72 RABO 0128 5757 51 

Voorzitter:
Gerrit de Pater
tel. 06 - 51687305
e-mail voorzitter@svnzb.nl

 Taken:

 • de algemene leiding van de vereniging en oefent toezicht uit op het functioneren van de vereniging
 • voorzitter bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten en Algemene Jaarvergadering
 • ziet toe op het functioneren van de bestuursleden
 • vertrouwenspersoon voor de leden
 • verzorgt de voorlichting en publicaties
 • onderhoud de contacten met derden en pr
 • verantwoordelijk voor het totale beleid
 • verleent op verzoek de leden bijstand bij strafzaken, tuchtzaken en commissie van beroep
 • werving, opleiding en behoud leden 

 

Vice-voorzitter:
E. (Erik) Filius, Goes
tel. 0113 - 223044
e-mail spelregels@svnzb.nl
 Taken:

 • verdeelt samen met de voorzitter onderling de taken
 • trainingsmogelijkheden
 • trainingsmateriaal
 • spelregelwedstrijden jeugd en senioren
 • verspreiding spelregelkennis onder voetbalIers, bestuurders, trainers en rapporteurs 

 

Secretaris: 
Rob Venmans

M: 06-33344190
E: secretaris@svnzb.nl 

Taken:

 • belast met de administratieve gang van de organisatie
 • ledenadministratie
 • voert de correspondentie
 • stelt de agenda voor de vergaderingen op
 • regelt het verzenden van poststukken en mailverkeer
 • beheert het archief
 • stelt het jaarverslag op
 • regelt de onderscheidingen en stelt voordrachten op
 • verzekeringen
 • statuten en reglementen
 • interne organisatie

 

Penningmeester:
A.P. (Adrie) Huyssen, Wemeldinge
tel. 0113 - 622535
e-mail penningmeester@svnzb.nl

Taken:

 • verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken
 • stelt budgetten en exploitatieoverzichten op
 • betaalt rekeningen krachtens verleende tekenbevoegdheid
 • verstrekt financiële informatie aan kascommissie en leden
 • bewaart de financiële bescheiden
 • beoordeelt budgetten en exploitatieoverzichten
 • stelt het financieel verslag op
 • doet voorstellen m.b.t. uitgaven en inkomsten

Bestuursleden

Algemeen adjunct:
Vincent Wagenaar
tel. 06 - 30933014
e-mail adjunct@svnzb.nl
 

Adviseur:
J. (Ko) de Winter, Hansweert
tel. 0113-382128

Taken

 • vertegenwoordigt de vereniging op verzoek van het bestuur bij officiële gelegenheden
 • mag alle bestuursvergaderingen bijwonen
 • adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur

VOOR VRAGEN, MEDEDELINGEN EN OPMERKINGEN VAN ALLERLEI AARD KUNT U TERECHT BIJ ÉÉN VAN DE BESTUURSLEDEN. 

Advertentie