Informatie over de vereniging


Geplaatst op 06 januari 2011 - Door Ad Min

Informatie over de vereniging

Scheidsrechter zijn is een fantastische, veelzijdige hobby. Leidinggeven, wedstrijden mogelijk maken en in goede banen leiden, een voorbeeld zijn voor de spelers en begeleiding, werken aan een goede conditie en spelregelkennis, het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en mensenkennis, durven beslissen, official zijn van de KNVB, kortom, alle elementen om jezelf te ontplooien zijn aanwezig.

Elke week beleven duizenden mensen veel plezier aan hun sport. Ze lijken eenlingen, maar zijn dat niet. De Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland staat achter haar leden, zowel op het veld als in de zaal, en biedt een dienstenpakket waarvan de leden gebruik kunnen maken.

Een scheidsrechter is dus een teamspeler

DE SCHEIDSRECHTERS-VERENIGING NOORD- EN ZUID-BEVELAND BIEDT U: 

  • Trainingen Wekelijks worden er trainingen georganiseerd onder deskundige leiding. Regelmatig worden er gasttrainers uitgenodigd.
  • Ledenbijeenkomsten Regelmatig worden er lezingen gegeven, door b.v. een scheidsrechter betaald voetbal, een trainer, of een deskundige op het sportgebied.
  • Ontspanning Een paar keer per jaar wordt er een gezellige avond georganiseerd.
  • Spelregels Jaarlijks worden er spelregelwedstrijden georganiseerd voor de scheidsrechters en voor jeugdige voetballers.

Lid worden?

Als u interesse hebt om lid te worden, kunt u dit doorgeven aan de secretaris. U krijgt dan informatie toegestuurd over onze vereniging en een aanmeldingsformulier. Pas na invulling van het formulier en terugzending wordt u lid van onze vereniging.

De contributie bedraagt voor het jaar 2013 € 41,= per jaar.

Voor nieuwe leden geldt automatisch de machtiging voor de incasso van de contributie. Hierdoor wordt de contributie, na vaststelling door de Algemene Jaarvergadering, ieder jaar afgeschreven op 28 mei. De leden die een machtiging geven voor de automatische incasso van de contributie krijgen een korting van € 1,= per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen per 31 december van ieder jaar.

De opzegging dient voor 1 december schriftelijk plaats te vinden. 

Badges.

De COVS-badge is alleen te koop voor leden voor € 2,00 per stuk.

De KNVB-badge is voor € 2,50 per stuk te koop voor leden. Niet-leden betalen € 3,50 per stuk.

Bestellen kan door het juiste bedrag over te maken op onze bankrekening (zie onderstaand) en een mail met adresgegevens te sturen naar svnzb@zeelandnet.nl.

Na ontvangst van het bedrag wordt de bestelling zo snel mogelijk toegestuurd

Oprichtingsdatum: 29 november 1941

KVK nr.:         V309551

IBAN:              NL72RABO0128575751

BIC:                 RABONL2U

Verbonden door de microbe van de arbitrage met Vriendenkring Scheidsrechters Tielt en Omliggende (België). Internet: www.scheidsrechterstielt.be 

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Scheidsrechtersvereniging Noord- en Zuid-Beveland gevestigd te Kapelle,

ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer V309551, hierna te noemen “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt een verenigingslid persoonsgegevens met onze Vereniging. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u hebt. Eventuele vragen kunt u stellen per e-mail aan de secretaris van de vereniging: secretaris@svnzb.nl

In onderstaande tabel kunt u terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens van u verzameld worden, hoe lang wij deze gegevens bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden

 

en

 

het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst.

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

NVT

Ledenadministratie

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

·   COVS landelijk

 

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en uitnodigingen voor activiteiten op het gebied van de arbitrage

·   Voornaam

·   Achternaam

·   E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.

 

 

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

·   Cookies (* zie voor meer info het sub kopje Cookies)

·   IP-gegevens

 

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

 

·   Websitebeheerder

Ter benadering voor een reünie of bijzondere gebeurtenis (na beëindigd lidmaatschap)

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Telefoonnummer

·   E-mailadres

 

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

NVT

 

*Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. De Vereniging gebruikt cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Vereniging gebruikt alleen dit type cookies, zodat uw toestemming niet noodzakelijk is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In het geval van de Vereniging zijn uw gegevens bekend bij ons ledenadministratieprogramma en, indien van toepassing,  de producent van dit programma, met wie de Vereniging een bewerkersovereenkomst heeft gesloten. Voorts dienen wij bepaalde persoonsgegevens te delen met de landelijke organisatie van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters), waarbij de Vereniging is aangesloten. Dit betreft de administratie van ons ledental en de verzending van “De Scheidsrechter”, het digitale magazine van de COVS.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige als lid wenst aan te melden, dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy-beleid

De Vereniging past haar privacy-beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met secretaris@svnzb.nl.

 

Advertentie